krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

SKŁADKI

Zarządzenie Krakowskiego Klubu OYAMA w sprawie składki członkowskiej i indywidualnej licencji OYAMA Polskiej Federacji Karate
w sezonie 2022/2023

 1. Osoby początkujące (rozpoczynające treningi od września br.) są zwolnione z wpłaty raty składki członkowskiej za wrzesień 2022.

 2. Wszyscy ubiegłoroczni uczestnicy zajęć, wpłacają ratę składki członkowskiej za wrzesień w wysokości 120 zł do dnia 16 września br.

 3. Rata składki członkowskiej za pozostałe miesiące wynosi 120 zł. od osoby.

 4. Miesięczne raty składki członkowskiej są stałe i obowiązkowe niezależnie od tego czy w miesiącu jest 6 czy 9 treningów stacjonarnych lub prowadzonych w trybie pracy zdalnej (w przypadku ograniczeń epidemicznych.).

 5. W okresie ferii zimowych oraz letnich wakacji zajęcia będą się odbywać według odrębnego grafiku.

 6. Wysokość miesięcznej raty składki członkowskiej jest niezależna od ilości i przyczyn nieobecności ucznia na zajęciach. Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane. Nieobecność na treningach można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w zajęciach innych grup, działających w naszym Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia. 

 7. Miesięczne raty składki członkowskiej należy wpłacać do 5 dnia bieżącego miesiąca (wyjątek stanowi rata za wrzesień dla ubiegłorocznych uczestników zajęć, którzy wpłacają za wrzesień 120 zł do dnia 16 września br.

 8. UWAGA! Ze względu na obowiązujące przepisy księgowe na przelewach bankowych oraz pocztowych prosimy o podawanie w tytule: imię i nazwisko ćwiczącego, adres oraz opis: Rata składki członkowskiej za …….. (tu podać za jaki miesiąc) Przykład: Jan NOWAK, ul. Jana 2/3, Kraków, Rata składki członkowskiej za październik 2022 Prosimy nie wpisywać żadnych innych sformułowań!.

 9. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto Krakowskiego Klubu OYAMA: Santander Bank: nr 75 1500 1142 1211 4008 9020 0000.

 10. Instruktor prowadzący zajęcia nie jest upoważniony do przyjmowania wpłat gotówkowych rat składki i wydawania dowodów wpłaty.

 11. Dowód wpłaty/lub wydruk/ miesięcznej raty składki należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Instruktor swoim podpisem na dowodzie wpłaty potwierdza jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu. 

 12. Krakowski Klub OYAMA promuje udział rodzeństwa i ich rodziców w treningach karate. W przypadku 2 osób, łączna kwota miesięcznej raty składki wynosi: 180 zł., a w przypadku 3 osób i więcej łącznie 210 zł.

 13. W przypadku wcześniej zdeklarowanego udziału w zajęciach raz w tygodniu, na pisemny wniosek rodzica, klub może obniżyć wysokość raty składki miesięcznej do 70 zł.

 14. Coroczna składka za indywidualną licencję OYAMA Polskiej Federacji Karate wynosi 20 zł./od osoby. Należy ją wpłacić na ww. konto Klubu z dopiskiem ”indywidualna licencja”. Dowód wykonania przelewu wraz z czytelnie wypełnioną deklaracją przystąpienia do Klubu należy złożyć na ręce prowadzącego instruktora po rozpoczęciu zajęć. Na tej podstawie członkowie Klubu zostaną oficjalnie przyjęci i ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 15. Raty składki członkowskiej za czerwiec, lipiec i sierpień 2023 wpłacone są jednorazowo - kwartalnie w łącznej kwocie 120 zł.

 16. Krakowski Klub OYAMA zastrzega sobie prawo podwyższenie miesięcznych lub kwartalnych rat składki członkowskiej w przypadku wzrostu: kosztów najmu sal gimnastycznych, składek ZUS lub podatków z tytułu zatrudnienia instruktorów.

 17. Opłaty za udział w egzaminach na stopnie uczniowskie KYU (sesja zimowa, wiosenna, letnia oraz na obozie) należy wpłacać na ww. konto Klubu.

 18. Wysokość opłat egzaminacyjnych ustala Zarząd OYAMA Polskiej Federacji Karate. Ich wysokość zostanie podana pisemnie wszystkim uczniom przed każdą sesją egzaminacyjną.

Copyright - 2022 - Krakowski Klub OYAMA