krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI


Sensei Robert Bretner 4 dan

W ostatnich latach przybywa obcokrajowców osiedlających się czasowo lub na stałe w naszym kraju, a także grup społecznych wyróżniających się na tle ogółu inną rasą, narodowością, wyznaniem religijnym, niepełnosprawnością, orientacją seksualną czy innymi cechami w ich wyglądzie i zachowaniu.

Tzw. „przestępstwa z nienawiści”, to czyny przestępcze wymierzone w ludzi i ich mienie. Ofiary są dobierane ze względu na ich faktyczne lub domniemane powiązanie, a także udzielanie wsparcia grupie wyróżnionej na podstawie charakterystycznych cech wspólnych dla jej członków, takich jak rasa, narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub inne podobne cechy.

U podłoża przestępstw z nienawiści leżą uprzedzenia, stereotypy i dyskryminacja.

UPRZEDZENIE jest to negatywna postawa w stosunku do członków jakiejś grupy spowodowana wyłącznie ich przynależnością do tejże grupy.

Towarzyszy jej obawa, pewna pogarda a czasem podziw dla innej grupy połączony z antypatią, niechęcią, zazdrością czy rywalizacją.

Przykład uprzedzenia

„Nienawidzę Romów bo wszyscy Romowie kradną więc gdy tylko widzę Roma obrzucam go wyzwiskami.”

Szczególnym rodzajem przestępstw z nienawiści jest tzw. MOWA NIENAWIŚCI, obejmująca wypowiedzi ustne lub pisemne oraz np. rysunki lżące, symbole czy graffiti. Negatywne emocje zapoczątkowane uprzedzeniami mogą się przerodzić w przemoc. Zależność tą obrazuje schemat : UPRZEDZENIA – NIENAWIŚĆ – PRZEMOC.

KONSEKWENCJE PRZESTĘPSTW Z NIENAWIŚCI

 • Wzmocnienie już istniejących stereotypów i uprzedzeń.

 • Poszukiwanie i popieranie autorytarnego przywództwa i ślepe wobec niego posłuszeństwo.

 • Zbiorowy strach.

 • Zbiorowa nienawiść – skierowana do innej osoby lub grupy oraz zbiorowy gniew – ludzie dążą, by doznane krzywdy zneutralizować,

 • Tendencja do szukania winnych i żądza odwetu („kozioł ofiarny”).

 • Zmiana lub utrwalenie istniejącej struktury społecznej i lokalnej, często prowadzące do wykluczenia społecznego.

 • Negatywny wpływ na kontakty zawodowe, strukturę zatrudnienia, itp.

 • Obniżanie poziomu wykształcenia społeczeństwa.

 • Wzrost niezadowolenia społecznego i nieufności do organów władzy.

 • Mniejsze poszanowanie prawa.

 • Uaktywnienie się grup przestępczych, wzrost poczucia zagrożenia osobistego.

 • Aktywność środków propagandy.

 • Wzrost nacjonalizmu i rewizjonizmu etnicznego.

 • Nasilanie się szowinizmu religijnego.

 • Narastanie żądań rewindykacyjnych.

Przestępstwa z nienawiści mogą prowadzić do:

 • Zniszczeń,

 • Rozruchów,

 • Buntów,

 • Zamieszek,

 • Zabójstw,

 • Linczów,

 • Pogromów,

 • Konfliktów zbrojnych,

 • Wojen,

 • Czystek etnicznych,

 • Ludobójstwa,

 • Terroryzmu.

GRUPY PRZESTĘPCZE

Sprawcy przestępstw z nienawiści chętnie organizują się w grupy. Wtedy wyglądają podobnie, zachowują się i mówią to samo co pozostali. Prezentują takie same poglądy i działają w sposób typowy dla całej grupy. Jednym z najsilniejszych mechanizmów działających w grupie jest potrzeba udowodnienia własnej wartości przed innymi i wytworzenia silnych więzi z pozostałymi członkami, szczególnie poprzez agresywne zachowania w stosunku do osób spoza grupy.

Grupy te charakteryzuje różny stopień zorganizowania. Od grup lokalnych o słabej strukturze, do silnie sformalizowanych grup o zasięgu międzynarodowym. Grupy te mają swoje specyficzne symbole i określone rytuały. Pojawiają się najczęściej w okresach kryzysu gospodarczego, politycznego, oraz w czasie wzmożonego napływu migrantów. Ostatecznym celem ich działania jest zniszczenie obiektu nienawiści. Każda taka grupa posiada lidera, szczegółowe cele, więzi, wspólne zainteresowania, konkretne normy i zasady postępowania

Opracowano na podstawie: Konspekt SENSEI ROBERTA BRETNERA 4 dan, (Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie)

DEFINICJE POJĘĆ

Nietolerancja – brak szacunku i akceptacji dla inności, odmiennych praktyk i przekonań.

Rasizm – rodzaj uprzedzenia do grupy osób ze względu na przynależność do określonej rasy.

Ksenofobia – lęk lub niechęć do obcych.

Antysemityzm – dyskryminacja i nienawiść do Żydów.

Homofobia – lęk i niechęć wobec homoseksualizmu oraz osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych.

Mowa nienawiści – to wypowiedzi i wizerunki lżące, wyszydzające i poniżające grupy i jednostki z powodów całkowicie lub po części od nich niezależnych takich jak cechy rasowe, etniczne, płeć, preferencje seksualne czy kalectwo, a także przynależność do innych naturalnych grup społecznych.

Symbole nienawiści – to najbardziej zaawansowane narzędzie komunikacyjne, mające zdolność przekazywania ogromu znaczeń i zamiarów w formie natychmiast rozpoznawalnej. Zawierają treści negatywne lub pozytywne, dobrze lub źle się kojarzą, równocześnie wywołują szereg emocji o różnym zabarwieniu. Niektóre z nich przekazują nienawiść i złość, a ich celem jest wywołanie u odbiorców lęku i poczucia realnego zagrożenia.

Ofiary przestępstw z nienawiści – osoba będąca ofiarą przestępstw z nienawiści należy do grupy „mniejszościowej”. Ofiarą uprzedzeń może stać się każdy i różne aspekty przynależności mogą stać się przyczyną ataku. Zwykła niechęć może prowadzić do nienawiści, myślenia o innych, jak o podludziach i może prowadzić do bezpośrednich fizycznych ataków, a nawet zabójstw. Ofiary przestępstw z nienawiści cierpią znacznie bardziej niż ofiary innych przestępstw, które nie wynikają z uprzedzeń. Co więcej, zamiarem sprawców jest by efekty tych przestępstw w postaci obaw, zastraszania i alienacji dotykały nie tylko bezpośrednie ofiary, lecz również szerokie kręgi danej społeczności.

Copyright - 2022 - Krakowski Klub OYAMA