krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

HANDEL LUDŹMI
O zagrożeniach dla dzieci i młodzieży

 
Handel ludźmi nie dotyczy tylko krajów biednych i zacofanych!


Handel ludźmi stanowi naruszenie praw człowieka – godności i integralności istoty ludzkiej, oraz przestępstwo przeciwko wolności. Jest zjawiskiem, które dotyczy całego świata i ma swoje źródła w globalnych i lokalnych problemach społecznych, gospodarczych oraz kulturowych.

Najczęstsze formy wykorzystywania dzieci– ofiar handlu to:

 • Prostytucja i pornografia
 • Żebractwo
 • Popełnianie przestępstw (np. kradzieże w sklepach, sprzedawanie narkotyków)
 • Praca i usługi o charakterze przymusowym

Stosunkowo nowymi formami wykorzystywania dzieci w Europie jest, m.in. przymusowe małżeństwa, wyłudzanie świadczeń socjalnych czy też pozyskiwanie organów. Handel dziećmi jest związany z krzywdzeniem dziecka, które doświadcza w tej sytuacji przemocy seksualnej, fizycznej i emocjonalne ze strony sprawców. Dziecko nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie, a ewentualna zgoda małoletniego nie umniejsza wagi przestępstw popełnianych przez osoby wykorzystujące.
Najczęściej ofiary z obszarów biedniejszych czy dotkniętych konfliktem są przewożone do bogatszych miast i krajów. Europa jest miejscem docelowym dla ofiar handlu ze wszystkich kontynentów.

Handel ludźmi jest międzynarodowym przestępstwem i jednym z głównych źródeł dochodów zorganizowanych grup przestępczych. Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że rocznie około 1,5 miliona dzieci na świecie pada ofiarą handlu głównie do celów komercyjnego wykorzystywania seksualnego lub pracy przymusowej.

W Polsce szczególnie zagrożone handlem są dzieci pozbawione odpowiedniej opieki ze strony osób dorosłych – osierocone, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ale także dzieci rodziców, którzy nie poświęcają im odpowiednio dużo uwagi. Narażone są również dzieci, które doświadczyły różnych form przemocy (fizycznej, seksualnej, psychicznej), przy jednoczesnym braku pozytywnych relacji z opiekunami. W związku z tym są bardziej podatne na uwiedzenie przez dorosłego, który daje poczucie wyjątkowości lub obiecuje poprawę warunków życia. Poczucie wykluczenia, obiektywne lub subiektywne ubóstwo, połączone z brakiem perspektyw (brak edukacji czy pracy), przyczyniają się do szukania przez małoletnich alternatywnych sposobów poprawienia swojej sytuacji życiowej. Sposób wykorzystania dziecka zależy od wieku i płci. Młodsze dzieci często zmuszane są do żebractwa, starsze do kradzieży i pracy przymusowej. Nastolatki, przede wszystkim dziewczęta, wykorzystywane są w prostytucji i pornografii.

W handel dziećmi zaangażowanych może być wiele osób dorosłych, pochodzących z różnych środowisk i pełniących różną rolę w procederze wykorzystywania dziecka. Na każdym etapie – werbowania, transportu, przechowywania, przyjmowania - może uczestniczyć inna osoba.   W przypadku handlu w celach wykorzystywania seksualnego na końcu łańcucha osób czerpiących korzyści z krzywdzenia dzieci znajdują się, tzw. „klienci”, zainteresowani kontaktami seksualnymi z małoletnimi i /lub pedofile.
Specyfiką wykorzystywania dzieci do żebrania jest fakt, że sprawcy podejmują szereg działań, aby zwerbować dziecko, a na etapie wykorzystywania skłonić je do posłuszeństwa. Często zdobywają zaufanie dziecka poprzez nawiązanie relacji, która zapewnia mu zaspokojenie potrzeby miłości i przynależności oraz poprzez wcielanie się w rolę opiekunów lub partnerów dziecka, zależnie od jego wieku.

Aby kontrolować dziecko, które jest wykorzystywane, sprawca może:

 • Zastraszać je, grozić zrobieniem krzywdy jemu lub osobom bliskim,
 • Grozić wydaniem organom ścigania, które ukarzą dziecko więzieniem lub deportacją,
 • Stosować przemoc,
 • Ograniczać swobodę poruszania się i konfiskować dokumenty,
 • Uwodzić dziecko i kreować zależność emocjonalną poprzez spełnianie zarówno emocjonalnych, jak i podstawowych potrzeb dziecka, wcześniej zaniedbywanych przez opiekunów,
 • Egzekwować spłacenie długu zaciągniętego przez dziecko (np. koszty transportu z kraju pochodzenia) lub jego rodzinę.

Konsekwencje ponoszone przez dziecko – ofiarę handlu

Skutki fizyczne :

 • Choroby, jako skutek stosowania przemocy wobec dziecka, jak również braku odpowiedniej opieki lekarskiej i niedożywienia,
 • Choroby przenoszone drogą płciową,
 • Niechciane ciąże, komplikacje związane z przymusową aborcją.

Skutki psychiczne i emocjonalne :

 • Depresja,
 • Poczucie winy i wstydu,
 • Myśli samobójcze,
 • Bezsenność, koszmary senne,
 • Niskie poczucie własnej wartości,
 • Załamania nerwowe,
 • Stany lękowe,
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • Trudności z koncentracją.

Skutki behawioralne :

 • Zachowania antyspołeczne,
 • Trudności w relacjach,
 • Uzależnienia,
 • Autoagresja,
 • Zaburzenia odżywiania,
 • Zachowania przestępcze (kradzieże, pobicia).

W sytuacji podejrzenia, że dziecko stało się ofiarą handlu lub doświadczyło komercyjnego wykorzystania należy:

 • Zawiadomić organ ścigania :  policję lub straż graniczną, jeśli dziecko jest cudzoziemcem,
 • Zadbać o bezpieczeństwo i najpilniejsze potrzeby dziecka (psychologiczne i medyczne), kontaktując się instytucją, która udziela bezpośredniej pomocy w ramach interwencji kryzysowej, np. Krajowym Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnym dla ofiar handlu ludźmi.


Jak zapobiegać

Przy założeniu, że w niesprzyjających okolicznościach każde dziecko może stać się ofiarą handlu, skuteczne zapobieganie temu procederowi wymaga podejmowania konkretnych działań kierowanych m.in. do rodziców, trenerów oraz dzieci i młodzieży. Należy tu podkreślić, że handel dziećmi jest krzywdzeniem najmłodszych, za co pełną odpowiedzialność ponoszą dorośli a nie ich ofiary.

Opracowano na podstawie konspektu Sensei Roberta BRETNERA 4 dan, pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Literatura

Dziecko krzywdzone, teoria, badania, praktyka, Problem handlu dziećmi i dzieci cudzoziemskich bez opieki (Fundacja Dzieci Niczyje)-Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Instytut Matki i Dziecka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Instytut Ekspertyz Sądowych, Wydział Pedagogiczny UW, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,
Problem handlu dziećmi w Polsce i na świecie (Fundacja Dzieci Niczyje),
Materiały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi – Departament Polityki Migracyjnej,
Materiały własne (Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie).

 

Copyright - 2022 - Krakowski Klub OYAMA