krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

ZAPISY

 

Zarządzenie Krakowskiego Klubu OYAMA w sprawie składki członkowskiej oraz indywidualnej licencji OYAMA Polskiej Federacji Karate
w sezonie 2021/2022

 

 1. Osoby początkujące są zwolnione z wpłaty raty składki członkowskiej za wrzesień 2021.

 2. Ubiegłoroczni uczestnicy zajęć, wpłacają ratę składki członkowskiej za wrzesień w wysokości 100 zł do dnia 16 września br.

 3. Rata składki członkowskiej za pozostałe miesiące wynosi 100 zł. od osoby.

 4. Raty składki członkowskiej za czerwiec, lipiec i sierpień 2022 wpłacone są jednorazowo - kwartalnie w łącznej kwocie 100 zł. za trzy ww. miesiące.

 5. Miesięczne lub kwartalne raty składki członkowskiej są stałe i obowiązkowe niezależnie od tego czy  w miesiącu jest 6 czy 9 treningów stacjonarnych lub prowadzonych w trybie pracy zdalnej (w przypadku ograniczeń epidemicznych.).

 6. W II połowie stycznia 2022 (w okresie ferii zimowych) zajęcia stacjonarne będą odbywać się według odrębnego grafiku. W lipcu 2022 treningi mobilnych grup będą odpłatne.

 7. Wysokość miesięcznej raty składki członkowskiej lub kwartalnej jest niezależna od ilości i przyczyn nieobecności ucznia na zajęciach. Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane. Nieobecność na treningach stacjonarnych można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w zajęciach innych grup, działających w naszym Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia.

 8. Miesięczne raty składki członkowskie należy wpłacać do 5 dnia bieżącego miesiąca (wyjątek stanowi rata za wrzesień dla ubiegłorocznych uczestników zajęć, którzy wpłacają za wrzesień 100 zł do dnia 16 września br.

 9. UWAGA! Ze względu na obowiązujące przepisy księgowe na przelewach bankowych oraz pocztowych prosimy o podawanie w tytule: imiona i nazwiska ćwiczącego, adresu oraz opisu: Rata składki członkowskiej za …….. (tu podać dany miesiąc)
  Przykład: Jan NOWAK, ul. Jana 2/3, Kraków, Rata składki członkowskiej za październik 2021
  Prosimy nie wpisywać żadnych innych sformułowań!.

 10. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto Krakowskiego Klubu OYAMA:
  Santander
  Bank: nr 75 1500 1142 1211 4008 9020 0000.

 11. Instruktor prowadzący zajęcia nie jest upoważniony do przyjmowania wpłat gotówkowych rat składki i wydawania dowodów wpłaty.

 12. Dowód wpłaty/lub wydruk/ miesięcznej lub kwartalnej raty należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Instruktor swoim podpisem na dowodzie wpłaty potwierdza jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu. 

 13. Krakowski Klub OYAMA promuje udział rodzeństwa i ich rodziców w treningach karate. W przypadku 2 osób, łączna kwota miesięcznej raty wynosi: 150 zł., a w przypadku 3 osób i więcej łącznie 180 zł.

 14. W przypadku wcześniej zdeklarowanego udziału w zajęciach raz w tygodniu, na pisemny wniosek rodzica, klub może obniżyć wysokość raty składki miesięcznej do 60 zł.

 15. Coroczna opłata za indywidualną licencję OYAMA Polskiej Federacji Karate wynosi 20 zł./od osoby. Należy ją wpłacić na ww. konto Klubu z dopiskiem ”indywidualna licencja”. Dowód wykonania przelewu wraz z czytelnie wypełnioną deklaracją przystąpienia do Klubu należy złożyć na ręce prowadzącego instruktora po rozpoczęciu zajęć. Na tej podstawie Członkowie Klubu zostaną oficjalnie przyjęci i ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 16. Krakowski Klub OYAMA zastrzega sobie prawo podwyższenie miesięcznych rat składki członkowskiej od 1 lutego 2022 roku w przypadku wzrostu: kosztów najmu sal gimnastycznych, składek ZUS lub podatków z tytułu zatrudnienia instruktorów.

 17. Opłaty za udział w egzaminach na stopnie uczniowskie KYU (sesja zimowa, wiosenna i letnia) należy wpłacać na ww. konto Klubu lub na ręce instruktora grupy.

 18. Wysokość opłat egzaminacyjnych ustala Zarząd OYAMA Polskiej Federacji Karate. Ich wysokość zostanie podana pisemnie wszystkim uczniom przed każdą sesją egzaminacyjną.

 

Copyright - 2021 - Krakowski Klub OYAMA