krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970


biuro@oyama-krakow.pl

ZAPISY

 

Zarządzenie Krakowskiego Klubu OYAMA w sprawie składki członkowskiej
w sezonie 2017/2018 


 1. Składka członkowska dla początkujących w sezonie 2017/2018 wynosi 680 zł, wrzesień jest gratis. 
 2. Składka członkowska dla kontynuujących treningi w sezonie 2017/2018 wynosi 760 zł.
 3. Składka członkowska, płatna jest w miesięcznych ratach po 80 zł/ od osoby
  (za wyjątkiem lutego, kiedy rata będzie wynosić 40 zł/od osoby.)
 4. Składka członkowska, jak i jej miesięczne raty, są stałe. Uwzględniają wszystkie święta oraz
  dni wolne od pracy/nauki (w tym m.in. „zielone szkoły” czy rekolekcje). To znaczy,
  że niezależnie od tego czy w miesiącu jest 5 czy 9 treningów należy zapłacić taką
  samą składkę członkowską, podzieloną na miesięczne raty.   
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach powyżej 1 miesiąca, członek klubu jest zwolniony
  z obowiązku zapłacenia miesięcznej raty składki.
 6. W przypadku krótszych nieobecności na treningach, członek klubu jest zobowiązany
  do zapłacenia pełnej raty miesięcznej składki, niezależnie od przyczyny nieobecności
  i ilości opuszczonych zajęć. Żadne samowolne odliczenia nie będą honorowane.
 7. Nieobecność na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział
  w treningach  innych grup, działających w naszym klubie. W tej sprawie należy
  zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia.
 8. Miesięczne raty składki członkowskiej, należy wpłacać do 5 dnia miesiąca,
  (wyjątek stanowi rata za wrzesień dla ubiegłorocznych uczestników zajęć, którzy
  wpłacają 80 zł do dnia 15 września br.).
 9. UWAGA!: Ze względu na obowiązujące przepisy księgowe, na przelewach
  bankowych oraz pocztowych, prosimy o podawanie w treści: imienia i nazwiska
  ćwiczącego, adresu oraz dokładnie następującego opisu:
  Składka członkowska, rata za …….. (tu podać dany miesiąc)
  Prosimy nie wpisywać żadnych innych sformułowań!!!

  Przykład: Jan NOWAK, ul. Jana 2/3, Kraków, Składka członkowska, rata za grudzień 2017.
 10. Wpłaty należy dokonywać wyłącznie na konto! Krakowskiego Klubu OYAMA,
  Bank Zachodni WBK: nr 75 1500 1142 1211 4008 9020 0000 przy pomocy
  przelewów bankowych lub zielonych przekazów pocztowych. 
 11. Instruktor prowadzący zajęcia nie jest upoważniony do przyjmowania wpłat
  gotówkowych rat i wydawania dowodów wpłaty!
 12. Dowód wpłaty/lub wydruk/ miesięcznej raty należy okazać instruktorowi
  prowadzącemu zajęcia. Instruktor swoim podpisem na dowodzie wpłaty potwierdza
  jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu. 
 13. Jak co roku, Krakowski Klub OYAMA promuje udział rodzeństwa i ich rodziców
  w treningach karate. W przypadku 2 osób z rodziny, łączna kwota miesięcznej raty
  wynosi: 140 zł., w przypadku 3 osób – 180 zł., a w przypadku 4 osób - 200 zł.
 14. Coroczną jednorazową składkę na rzecz OYAMA Polskiej Federacji Karate
  w wysokości 30 zł, należy wpłacić odliczoną gotówką na ręce instruktora prowadzącego zajęcia
  wraz z czytelnie wypełnionymi deklaracjami przystąpienia do Federacji i Klubu - najpóźniej
  do dnia 16 października 2017 r. Na tej podstawie, członkowie klubu zostaną ubezpieczeni
  od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 15. Opłaty za udział w egzaminach na stopnie szkoleniowe- KYU (sesja zimowa,
  wiosenna i letnia) należy wpłacać odliczoną gotówką na ręce instruktora.
 16. Wysokość opłat egzaminacyjnych ustala Zarząd OYAMA Polskiej Federacji Karate.
  Ich wysokość zostanie podana pisemnie wszystkim uczniom przed daną sesją. 

Copyright - 2018 - Krakowski Klub OYAMA