krakow.pl
       

tel: 12 643 50 83
tel: +48 602 270 970

biuro@oyama-krakow.pl


klauzula informacyjna RODO

SPORT PRZECIW WYKLUCZENIOM

 

ZADANIE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w ramach prowadzonej profilaktycznej działalności
informacyjnej i edukacyjnej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Autor programu

 


Jan Dyduch i Komendant Małopolskiej Policji Paweł Dzierżak, foto: Robert Bretner
 
Autorem programu jest mgr Jan Dyduch, absolwent Wydziału Humanistycznego,
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Trener I klasy sportu w dyscyplinie karate
(Wyższa Szkoła Trenerów Sportu w Warszawie), Trener II klasy sportu dyscyplinie Karate
(Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu).Posiadacz stopnia mistrzowskiego 8 dan
w Oyama karate.

Główny partner programu

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Rodzaj programu

Profilaktyka selektywna

Program jest kontynuacją, a zarazem rozwinięciem wcześniejszych akcji i imprez,
cyklicznie organizowanych przez Krakowski Klub OYAMA w ramach: 31 obozów
sportowo-szkoleniowych Oyama karate nad morzem oraz 21 Krakowskich Olimpiad
Oyama Karate Dzieci i Młodzieży w latach 1992-2021 r. Celem tych akcji, było szkolenie
krakowskich uczniów w zakresie samoobrony, w oparciu o system
szkoleniowo-wychowawczy Stowarzyszenia Oyama Karate w Polsce
oraz OYAMA Polskiej Federacji Karate.
 
Uczestnicy obozu Oyama karate w Darłówko w 2011 r.
 
 
Poczucie zagrożenia przestępczością.

Poczucie zagrożenia przestępczością u mieszkańców Krakowa, nadal jest duże, pomimo
intensywnych działań Policji i szeregu instytucji publicznych i społecznych. Największe
zagrożenia dla mieszkańców stanowią: agresywne grupy dzieci i młodzieży, chuligaństwo
i wandalizm, bójki, pobicia i rozboje, kradzieże i włamania do samochodów, a także
nadużywanie alkoholu oraz narkomania. Na bardzo wiele niebezpieczeństw narażone 
są także dzieci, stające się coraz częściej ofiarami przemocy i uzależnień, w szczególności
uczniowie szkół podstawowych, spotykający się z wymuszeniami
lub napaściami oraz agresywnymi ofertami wejścia w świat środków odurzających.
Narażeni są także na naruszenie swoich praw w szkole, na podwórku i wykluczenia
w grupach środowiskowych.
 
 
Prezentacja programu z udziałem 40-o osobowej delegacji z Belgii, foto: Radosław Dyduch

Źródła przestępczości wśród dzieci i młodzieży

Źródłami przestępczości wśród dzieci i młodzieży są m.in. sytuacja ekonomiczna rodzin,
frustracja i niekiedy brak perspektyw na lepsze życie, rozluźnianie się więzi rodzinnych
oraz intensywność działań świata przestępczego i subkultur młodzieżowych. 
Dzieci i młodzież bardzo często są ogłupiani, demoralizowani, mamieni mirażem świata
reklam i programów telewizyjnych, spychani w objęcia subkultur oraz świata przestępczego
przez sprzeczne ideologie, lansowane mody, czy też oferty łatwego zarobku.
Szczególnie zagrożone są dzieci i młodzież ucząca się, którzy nie biorą udziału w żadnych
zajęciach pozaszkolnych z powodu sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych
lub zaniedbań wychowawczych rodziców. W tym zakresie, przede wszystkim odczuwalny 
jest deficyt form aktywnego spędzania czasu wolnego, a w szczególności niewystarczająca 
ilość zajęć rekreacyjno-sportowych, adresowanych do najmłodszych, pochodzących  
ze środowisk ubogich lub zagrożonych patologiami społecznymi. Jest to m.in. wyzwanie 
dla organizacji społecznych takich jak nasz klub.
 
 


Program jako skuteczna forma działania profilaktycznego

Najskuteczniejszą formą działania profilaktycznego w zakresie zagrożeń przestępczością
i zjawiskami patologicznymi jest wychowywanie dzieci i młodzieży, poprzez ich aktywny
udział w systematycznych zajęciach m.in. z zakresu sportu z programowymi elementami
profilaktyki uzależnień i przemocy. Należy uczyć najmłodszych, jak unikać w/w zagrożeń,
a w przypadku zaistnienia konkretnych problemów, szkolić w zakresie praktycznego ich
rozwiązywania, włącznie z uczeniem dzieci pożądanych zachowań oraz podstaw pomocy
przedmedycznej, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

foto. Dominik Rzepka
 

W aktualnej sytuacji społecznej i budżetowej gminy miejskiej Kraków, jest to najlepszy
a zarazem najtańszy sposób na stopniową poprawę sytuacji, połączony
z odpowiedzialnym programem sportowo-edukacyjnym na rzecz uczniów szkół podstawowych.
 


Zajęcia z prewencji kryminalnej
(foto. archiwum 2016r.)

 
 
Równocześnie, należy podkreślić systematycznie rosnące oczekiwania społeczne,
głównie rodziców i nauczycieli, zmierzające do wzrostu bezpieczeństwa najmłodszych.
W tej sytuacji, zdecydowaliśmy się na realizację programu „Sport przeciw wykluczeniom”.
Program ten, w oparciu o cztery obszary pracy z wybraną grupą uczniów,
ma na celu
zwiększyć ich wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie przeciwstawiania się alkoholowym
i narkotykowym ofertom oraz przypadkom przemocy. Mają temu służyć przede wszystkim
systematyczne treningi Oyama karate, eksponujące samoobronę.
 
 

Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan w trakcie treningu samoobrony.
 
 
Towarzyszyć im będą także zajęcia omawiające przypadki przemocy w szkole i na podwórku,
a także możliwe zagrożenia terrorystyczne.
Dodatkowo,
nauka pierwszej pomocy przedmedycznej oraz spotkania na temat prewencji
kryminalnej są bazowymi blokami pracy z dziećmi i młodzieżą, dostosowanymi do
ich wieku i możliwości psychofizycznych.
 

Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy foto. Radosław Dyduch
(foto. archiwum 2016r.)


Ogólny cel programu

Ogólnym celem programu jest wzrost bezpieczeństwa uczniów w szkole
i poza nią, poprzez kształtowanie w nich, w ramach aktywności sportowo-rekreacyjnej
i edukacyjnej, pożądanych postaw i umiejętności w sytuacjach zagrożeń uzależnieniami
oraz przemocą, a także, zdolności korzystania z przysługujących im praw.

 


Karolina Szwagierczak w akcji, Foto: Radosław Dyduch
 

 

Oyama karate i cele programu

Realizacja celów programu, w naturalny sposób, jest ściśle związana organizacyjnie
i merytorycznie z dyscypliną sportu - Oyama karate, w której obowiązuje autorski system
szkolenia dzieci, dostosowany do ich możliwości mentalnych i fizycznych oraz oryginalny
model szkolenia młodzieży i dorosłych. Stawia on w pierwszym rzędzie na praktyczne
korzyści wynikające z uprawiania karate - dobre zdrowie, poczucie bezpieczeństwa oraz
systematyczne kształtowanie charakteru ćwiczącego, w całościowym procesie jego
harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

 

Zawody dzieci w Centrum Rozwoju Com- Com Zone w Krakowie
 
 • Oyama karate posiada sprawdzone i bezpieczne metody zajęć z najmłodszymi. Dzięki
  systematycznym ćwiczeniom ogólnorozwojowym i specjalistycznym, dziewczęta
  i chłopcy są zdrowsi i robią postępy w nauce. Na treningu uczą się samodyscypliny,
  poszanowania starszych, a przede wszystkim wiary w siebie. Stają się odporniejsi
  na wszelkie przeciwności oraz negatywny wpływ środowiska, dzięki czemu, później
  nie szukają ukojenia w alkoholu czy narkotykach.


Uczestnicy programu otrzymują medale za zdobyte umiejętności
 

 • Z myślą o wszechstronnym rozwoju młodzieży, w Oyama karate prowadzone
  zajęcia edukacyjne, wychowawcze, rekreacyjne, sportowe i samoobrony, wynikające
  z celów statutowych Krakowskiego Klubu Oyama i jego organizacji zwierzchnich.
 
 • W Oyama karate, jako dyscyplinie sportu, systematycznie organizowane są
  ogólnopolskie zawody o randze mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz liczne turnieje
  regionalne, w których biorą udział dzieci, juniorzy i seniorzy obojga płci. Rywalizacja
  sportowa odbywa się w głównie w czterech konkurencjach: Lekki Kontakt, Semi-knockdown, Knockdown, Kata i Kata z bronią (Kobudo). Najlepsi zawodnicy startują w międzynarodowych
  zawodach
  z mistrzostwami świata i Europy włącznie. Tak bogata i różnorodna oferta
  rywalizacji
  sportowej, stwarza szczególną przestrzeń, nie tylko do możliwości samorealizacji,
  ale także do kształtowania postaw otwartości, tolerancji oraz szacunku dla drugiego
  człowieka.


Zdobywamy medale Mistrzostw Świata, Europy i Polski. Foto: Radosław Dyduch
 

 • W Oyama karate organizowane są międzynarodowe oraz ogólnopolskie seminaria
  i mityngi sportowo-szkoleniowe. W trakcie ich trwania, każdorazowo realizowane
  są także cele edukacyjne i wychowawcze, zmierzające do integracji europejskiej,
  rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz przeciwdziałające patologiom społecznym.
   


XV Międzynarodowe Seminarium Oyama Karate, Kraków 2012., Foto: Radosław Dyduch

 

Szczegółowe cele programu

  • Przedstawienie problematyki przemocy w życiu społecznym ze szczególnym

   uwzględnieniem zagrożeń terrorystycznych oraz agresji doświadczanej w szkole i grupach środowiskowych oraz sposobów ich unikania.
  • Uświadomienie uczestnikom problemu narkomanii i alkoholizmu.

  • Nauczenie podstaw samoobrony.

  • Nauczenie pożądanych zachowań i podstaw pomocy przedmedycznej, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.


 
 
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w naszym programie !
 

 

ZADANIE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MIASTA KRAKOWA

 

 

Copyright - 2023 - Krakowski Klub OYAMA